Communication Social Media Livestreaming
Search for:

Handelsbetingelserne hos Communication Social Media Livestreaming, er som beskrevet i det følgende og omhandler generelt alt arbejde med hjemmesider og Kommunikation, Sociale medier, Live Streaming oprettelse, og vedligeholdelse af hjemmesider, Sociale medier og tekster til disse.

Hjemmesider lavet af Communication Social Media Livestreaming, bliver hovedsagligt oprettet i Word Press.

Ved alle opgaver, aftales der en pris med udgangspunkt i den vejledende prisliste. Ved aftalens indgåelse faktureres 50% af den aftalte pris, resten ved projektets afslutning. Inden arbejdet påbegyndes, skal kunden have oprettet sit domæne på et web hotel, så det er klar til brug. Communication Social Media Livestreaming, kan også gøre dette, men det kræver forudbetaling af udgifter til oprettelsen samt fakturering af minimum 2 timer af 750,00kr +moms.

Opstår der behov undervejs, for tillægsprogrammer, plug-ins og andet software, der kræver betaling, henvender Communication Social Media Livestreaming, sig til kunden inden, der købes ind. Godkender kunden købet, faktureres det med det samme, hvis betalingen overstiger 200,00 kr +moms, tillagt et håndteringsgebyr på 10% af købets pris i danske kroner.

Ved timebetaling og betaling ved ad hoc opgaver, opkræves der 750,00kr +moms som minimum. Herefter afregnes der, for hvert påbegyndt 15. minut, hvor timeprisen udgør 750,00kr + moms.

Ved oprettelse af månedligt abonnement, med løbende betaling for minimum 6 måneder, udsendes der månedsfaktura, den 20. i hver måned, med forfaldsdato den sidste bankdag i måneden.

Ved manglende betaling stoppes arbejdet med øjeblikkelig virkning, indtil hele det skyldige beløb er betalt. Så snart beløbet er betalt genoptages arbejdet med projektet med det samme. På første faktura efter genoptagelsen, opkræves et genoptagelsesgebyr på 1000,00kr, til dækning af tabt tid og fortjeneste i forbindelse med stoppet i arbejdet.

Aftale og abonnementsophør, skal meddeles skriftligt med 30 dages varsel til en måneds udgang. Ved aftaleophør tilhører alt udarbejdet materiale kunden og jeg lukker ikke af for noget, der kræver betaling, hvis kunden har overholdt sine forpligtigelser og har betalt, hvad han skylder. Når sidste faktura er afregnet, har kunden 100% råderet over mit arbejde og får udleveret alle nødvendige koder, der gør det muligt at fortsætte selv der, hvor jeg slap.

Kunden bærer det fulde ansvar for at materiale, som kunden leverer, eksempelvis billeder og logoer, ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden accepterer at holde Communication Social Media Livestreaming,  skadesløs i enhver sammenhæng, der kan opstå som følge af manglende rettigheder til det af kunden leverede materiale.

CSL Chat
Ejnar Riis
vfddsg
Ejnar Riis
Hej
Ejnar Riis
Hej
Ejnar Riis
sss
Anonymous501 US US
Total users: 0

Customize